Hélicoptères

Hélicoptère Moskito BT120 Ø120 mm

98,03 € / jour si location 1 mois

Hélicoptère MOSKITO ø600mm

75,15 € / jour si location 1 mois

Hélicoptère Moskito Ø750 mm

75,15 € / jour si location 1 mois

Hélicoptère MT22 NORTON Ø600mm

71,89 € / jour si location 1 mois

Hélicoptère MT36 NORTON Ø900mm

71,89 € / jour si location 1 mois